fizmati.lv forums

Pilnā versija: Hohma ar Translation Engines
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Iečekoju šobrīd abas pieejamās automātiskās tulkošanas programmas uz diezgan augstas semantiskās sarežģītības tekstu. Pirmasis bloks - oriģinālteksts, otrais bloks Translate.Tilde.Lv tulkojums, trešais bloks Translate.Google.Com tulkojums

Iespaids - pilnīgs un galīgs atrubons. Esmu gar zemi un tirinos.

***********************************************

Tantalising mājienus par tumšu jautājumu — tad noslēpumainas vielas domas, lai izveidotu ceturkšņa kosmosu” — ir pacēla pirmoreiz, Amerikas laboratorijas pazemes pusjūdze pazemē.

Zinātnieki, kas strādā kriogēnus Dark Matter Search (CDMS), pamests Austrumsudānas dzelzsrūdas raktuves Minnesota, paziņoja vakarnakt, ka viņi ir atklāti divi notikumi ar parakstu weakly-interacting vērienīgas daļiņas (WIMPs), kas, domājams, uzpilda tumši jautājumā.

Ja signāli tiek apstiprināti ar turpmākiem apsvērumiem, kas sāksies nākamgad, viņi uzskata par vienu no svarīgākajiem pēdējiem sasniegumiem, fizikas un izpratnes universs.

Ar CDMS pētniekiem uzsvēra, ka tie nav apgalvo, ka ir atklāts tumšs jautājums, jo pastāv iespēja, ka notikumi izraisīja nedaudz citādi.
Saistītās saites

* " Izgriež tiks nogalināt Lielbritānijas kodolenerģijas pētniecības programmu "

* Hadron Collider padara pirmo skaidu sadursmes

* Tāljūras vulkāns erupts 4, 000ft zem Klusā okeāna

Iespējamība, ka signālus izraisīja parastā radioaktīvā sabrukšana vai kosmiskais starojums ir aptuveni viens pret četri, viņi saka. Viena 1, 000 izdevība izlases notikums būtu vajadzīga, lai apstiprinātu, ka tumši jautājumu beidzot ir bijis redzams.

“In jauno datu kopa ir patiešām divi notikumi redzēt ar īpašībām saskaņā ar šiem sagaidīt no WIMPs, ” tā CDMS grupas minētajā paziņojumā. “However, pastāv arī iespēja, ka gan notikumi var izraisīt fona daļiņas.

“Scientists ir stingrus kritērijus, lai noteiktu, vai jaunais atklājums ir veikts, būtībā, lai attiecība, signāls, fona notikumi, jābūt pietiekami lielām, kas nav pamatotas šaubas.

“Typically, jābūt mazāk nekā viena iespēja tūkstošo signāla saistītas ar fonu. Šajā gadījumā signāls par apmēram pieciem notikumi būtu izpildīti šie kritēriji. Mēs novērtējums, kas ir par vienu no četriem iespēja ir redzami divi fona notikumi, lai mēs varētu veikt nekādas pretenzijas, kas ir uzzinājuši WIMPs. ”

tumši jautājuma būtību apšaubījis zinātnieku vairāk nekā 70 gadiem. Tā ir pazīstama kopš XX. gs., ka redzamo jautājumu, mēs varam redzēt zvaigznēm, galaktikām un mākoņiem, kosmiskie putekļi nesasniedz 5 per cent of kopējo masu kosmosu”.

Daži 25 per cent masu, domājams, ir tumši jautājumā, un citu 70 per cent joprojām vairāk noslēpumainas, tumši enerģiju. Tās ir pazīstamas galvenokārt no gravitācijas ietekmi uz galaktikām un citu parasto jautājumu.

Standarta paskaidrojums par tumšu jautājumu, ir tā, ka veido daļiņas, kas tikko mijiedarboties ar parasto jautājumu, efektīvi iet taisni caur Earth, neatstājot pēdas. Šī kvalitātes —, kas izskaidro WIMP akronīmu — arī padara skaidas ārkārtīgi grūti konstatēt.

Vairākas laboratorijas, ieskaitot vienu Boulby, North Yorkshire, ir jāpārmeklē tumši jautājumā, izmantojot ļoti jutīgs detektors, kas var pacelt ļoti retu sastopamību, ja WIMP saduras ar parasto atom un scatters daļiņas. Visi atrodas dziļi pazemē, lai samazinātu traucējumus, ko rada kosmiskie stari un fona starojumu.

Ar Austrumsudānas laboratorijas pašlaik jaunināšanas tās detektori, kas jānodrošina, lai meklētu WIMP signālus ar daudz lielāku precizitāti.

Piestātne Oddone, direktors Fermilab fizikas laboratoriju netālu no Čikāgas, kas veicināja CDMS, teica: “While šis rezultāts ir savienojams ar tumšu jautājumu, tā arī ir saskanīgi ar foniem.

“In 2010, sadarbība ir pilnveidota detektora instalēšanas laikā Sudānas mīna ar trīsreiz masu un nolaidiet fonus par šīs detektoriem. Ja šie divi notikumi patiešām ir tumši jautājumu signāla, tad jaunināt detektoru varēs pateikt. ”

*************************************
Tantalising hints of dark matter — the mysterious substance thought to make up a quarter of the Universe — have been picked up for the first time, in an American laboratory buried half a mile underground.

Scientists working on the Cryogenic Dark Matter Search (CDMS), in the disused Soudan iron ore mine in Minnesota, announced last night that they had detected two events with the signature of the weakly-interacting massive particles (WIMPs) that are thought to make up dark matter.

If the signals are confirmed by further observations that will begin next year, they would rank as one of the most important recent advances in physics and understanding of the cosmos.

The CDMS researchers stressed, however, that they were not claiming to have discovered dark matter because there is a good chance that the events were caused by something else.
Related Links

* 'Cuts will kill UK nuclear research programme'

* Hadron Collider makes first particle collisions

* Deep-sea volcano erupts 4,000ft under the Pacific

The probability that the signals were caused by ordinary radioactive decay or cosmic rays is about one in four, they said. A one in 1,000 chance of a random event would be needed to confirm that dark matter has finally been seen.

“In the new data set there are indeed two events seen with characteristics consistent with those expected from WIMPs,” the CDMS team said in a statement. “However, there is also a chance that both events could be due to background particles.

“Scientists have a strict set of criteria for determining whether a new discovery has been made, in essence that the ratio of signal to background events must be large enough that there is no reasonable doubt.

“Typically, there must be less than one chance in a thousand of the signal being due to background. In this case, a signal of about five events would have met those criteria. We estimate that there is about a one in four chance to have seen two background events, so we can make no claim to have discovered WIMPs.”

The nature of dark matter has challenged scientists for more than 70 years. It has been known since the 1930s that the visible matter we can see in stars, galaxies and clouds of cosmic dust accounts for less than 5 per cent of the total mass of the Universe.

Some 25 per cent of the mass is thought to be dark matter, and another 70 per cent to be still more mysterious dark energy. They are known principally from their gravitational effects on galaxies and other normal matter.

The standard explanation for dark matter is that it is composed of particles that barely interact with normal matter, effectively passing straight through the Earth while leaving no trace. This quality — which explains the WIMP acronym — also makes the particles exceptionally difficult to observe.

Several laboratories, including one at Boulby in North Yorkshire, are hunting dark matter using highly sensitive detectors that can pick up very rare incidences where a WIMP collides with a normal atom and scatters particles. All are situated deep underground, to minimise interference from cosmic rays and background radiation.

The Soudan laboratory is currently upgrading its detectors, which should enable it to look for WIMP signals with much greater accuracy.

Pier Oddone, director of the Fermilab physics laboratory near Chicago, which contributed to CDMS, said: “While this result is consistent with dark matter, it is also consistent with backgrounds.

“In 2010, the collaboration is installing an upgraded detector at the Soudan mine with three times the mass and lower backgrounds than the present detectors. If these two events are indeed a dark matter signal, then the upgraded detector will be able to tell.”

******************************************************
Tantalising mājieni tumšās jautājumā - noslēpumaina viela, domājams, veido ceturto daļu no Universe - ir palielinājies par pirmo reizi, ASV laboratorijā mirušo pusi mile pazemē.

Zinātnieku, kas strādā par Kriogēnās Dark Matter Search (CDMS), jo neizmantojamās Soudan dzelzs rūdas raktuvēs Minnesota, paziņoja pagājušajā naktī, ka ir konstatēti divi notikumi, kuri parakstu vāji mijiedarbojas liela daļiņu (WIMPs), kas, domājams, veido tumši jautājumā.

Ja signāli ir apstiprināti ar papildu novērojumus, kas sāksies nākamajā gadā, tās tiek uzskatītas par vienu no svarīgākajiem jaunākie sasniegumi fizikā un izpratni par visumu.

CDMS pētnieki uzsvēra, ka tomēr tie nav, apgalvojot, ka ir atklājis tumši jautājums, jo pastāv liela iespēja, ka notikumi izraisīja kaut kas cits.
Related Links

* "Izcirtņi nogalināt Lielbritānijā kodolpētniecības programmas"

* Hadronu Kolaiders veido pirmo elementārdaļiņu sadursmēm

* Deep-sea vulkāna izceļas 4.000 FT Pacific

Varbūtība, ka signālu, ko rada parasto radioaktīvā sabrukšana vai kosmiskie stari ir apmēram viens no četriem, viņi teica. Viens no 1,000 iespēju izlases gadījumā būtu vajadzīga, lai pārliecinātos, ka tumšs jautājums beidzot ir redzams.

"In jauni dati, kas tiešām ir divi notikumi redzēt ar īpašībām, kas atbilst gaidītajiem no WIMPs" CDMS komanda teikts paziņojumā. "Tomēr, pastāv arī iespēja, ka abi notikumi varētu būt saistīts ar fona daļiņu.

"Zinātnieki ir stingri noteikti kritēriji, lai noteiktu, vai jauns atklājums ir veikts, būtībā norāda, ka signāla attiecība pret fona notikumiem ir jābūt pietiekami lielam, ka nav pamatotu šaubu.

"Parasti ir jābūt mazākam nekā viena iespēja ir tūkstotis signālam dēļ fona. Šādā gadījumā par apmēram pieciem notikumiem signāls būtu ievēroti šie kritēriji. Mēs uzskatām, ka ir apmēram viens no četriem iespēja ir palielinājies par diviem fona notikumus, lai mēs varētu neko pieprasīt, ka ir atklājis WIMPs. "

Tumši jautājuma būtība ir apstrīdējis zinātniekiem par vairāk nekā 70 gadus. Tā ir pazīstama kopš 1930, kas redzams jautājumu mēs varam redzēt zvaigznes, galaktikas un mākoņi kosmiskie putekļi veido mazāk nekā 5 procentiem no kopējā masa Universe.

Apmēram 25 procenti no masas, domājams, ir tumša lieta, un vēl 70 procenti ir vēl noslēpumainā tumšā enerģija. Tie ir pazīstami galvenokārt no gravitācijas ietekmē galaktiku un citu normālu jautājumu.

Standarta izskaidrojums tumšs jautājums ir tas, ka tā sastāv no daļiņām, kas tik tikko mijiedarbojas ar normālu jautājumu, faktiski iet taisni cauri Zemes atstājot bez pēdām. Šī kvalitāte - kas izskaidro WIMP saīsinājums - arī padara daļiņas ārkārtīgi grūti novērot.

Vairākām laboratorijām, tai skaitā pa vienai Boulby in North Yorkshire, medību tumšajai vielai, izmantojot ļoti jutīga detektoriem, kas var uzņemt ļoti reti gadījumiem, kad WIMP collides ar parasto atomu un scatters daļiņas. Visi atrodas dziļi pazemē, lai samazinātu traucējumus, ko rada kosmiskie stari un fona starojums.

Soudan laboratorija šobrīd uzlabot tās detektori, kas tai ļauj meklēt WIMP signālus ar daudz lielāku precizitāti.

Piestātne Oddone direktors Fermilab fizikas laboratorijā pie Chicago, kas veicināja CDMS, sacīja: "Lai gan šis rezultāts ir saskaņā ar tumšu lietu, tas ir arī saskaņā ar fonu.

"In 2010, sadarbība ir uzstādot modernizētas detektora pie Soudan raktuves trīs reizes masa un zemāka pieredzi par šajā detektori. Ja šie divi notikumi ir patiesi tumšs jautājums signālu, tad modernizētas detektors varēs pateikt. "
Nedomāju, ka šādas sarežģītības tekstu labi tulkotu arī uz meinstrīmiskākām valodām (vācu, franču)
Tu cerēji, ka būs labāk? Ne viens, ne otrs no Taviem nosauktajiem translation engines neder nekam citam kā vien atsevišķu vārdu iztulkošanai, kad slinkums vērt vaļā vārdnīcu. Un pat tad ne vienmēr. Tas tā, mans viedoklis.
Citus engines nezinu, nemāku spriest. Bet manas domas ir, ka līdz puslīdz kvalitatīviem translation engines ir cilvēcei ko augt kādi pārdesmit gadiņi vismaz...
Nu nu, tik traki jau nav. Paziņai nesen galu galā skaidrot sarunu biedram, ka patiesībā neprot ne vārda arābiski.
Doktors Streindžlovs rakstīja:Tu cerēji, ka būs labāk? Ne viens, ne otrs no Taviem nosauktajiem translation engines neder nekam citam kā vien atsevišķu vārdu iztulkošanai, kad slinkums vērt vaļā vārdnīcu. Un pat tad ne vienmēr.

Nu te nu gan kļūdies. Kad ir vienkāršvalodas tekstiņi a ļa newspaper vai daiļliteratūra, tad iztulkot vienu 64 lapas garu rakstu ar klasiskām metodēm aizņem apmēram dienas divas, savukārt ar šiem rīkiem 1 minūte un pēcāk kļūdu izlabošana apmēram pusdienu. Laika ekonomija vismaz četrkārtīga.

Un par arābu valodām - esmu pasācis lasīt turienes laikrakstus aš pat burtus nepazīstot - bet tulkojumi ir visnotaļ baudāmi (tur vairs nav iespējams ieskatīties oriģināltekstā, lai saprastu ko mašīna nošāvuši līki).
(20.12.2009 16:22 )Obsis rakstīja: [ -> ]
Doktors Streindžlovs rakstīja:Tu cerēji, ka būs labāk? Ne viens, ne otrs no Taviem nosauktajiem translation engines neder nekam citam kā vien atsevišķu vārdu iztulkošanai, kad slinkums vērt vaļā vārdnīcu. Un pat tad ne vienmēr.

Nu te nu gan kļūdies. Kad ir vienkāršvalodas tekstiņi a ļa newspaper vai daiļliteratūra, tad iztulkot vienu 64 lapas garu rakstu ar klasiskām metodēm aizņem apmēram dienas divas, savukārt ar šiem rīkiem 1 minūte un pēcāk kļūdu izlabošana apmēram pusdienu. Laika ekonomija vismaz četrkārtīga.

Un par arābu valodām - esmu pasācis lasīt turienes laikrakstus aš pat burtus nepazīstot - bet tulkojumi ir visnotaļ baudāmi (tur vairs nav iespējams ieskatīties oriģināltekstā, lai saprastu ko mašīna nošāvuši līki).

Garus tekstus nebiju diži daudz mēģinājis tulkot ar tādiem rīkiem. Biju laikam kaut kad pamēģinājis, rezultāti atbaidoši, un otrreiz labāk vairs nemēģinu.
Bet pieminēji daiļliteratūru, un nospriedu, ka varētu pamēģināt, kā darbojas.
Pamēģināju patulkot nedaudz no Harry Potter fan fiction (man tādus lasīt patīk...). Izlasi, ja ir laiks, šo te: http://www.fanfiction.net/s/5281335/53/W..._Were_Gone un pēc tam pamēģini to tekstu bez sākumā esošā author's note iztulkot. Un tad es gribētu dzirdēt - cik ilgu laiku Tev vajadzētu, lai salabotu kļūdas, un cik, lai pārtulkotu pilnībā... Very Happy
Jaapieziimee, ka tulkot vienu vaardu ar shiem riikiem ir stulbi, jo vinji meegjina ar statistiku un kaadaam tik vel ne viltiibaam izpereet kura no vaarda noziimeem shoreiz domaata, taapeec lai spriestu par sho enginju speejaam jaatulko garaaks teksts, bet pa vienam vaardam jaaprasa vaardniicai, kas tev atdos uzreiz visus skaidrojumus.
(21.12.2009 03:17 )Mezha_lauminja rakstīja: [ -> ]Jaapieziimee, ka tulkot vienu vaardu ar shiem riikiem ir stulbi, jo vinji meegjina ar statistiku un kaadaam tik vel ne viltiibaam izpereet kura no vaarda noziimeem shoreiz domaata, taapeec lai spriestu par sho enginju speejaam jaatulko garaaks teksts, bet pa vienam vaardam jaaprasa vaardniicai, kas tev atdos uzreiz visus skaidrojumus.

Jā, ir dzirdēts par gadījumiem, kad tā tulko. Piemēram, kad tādā veidā, ar vārdnīcu pie rokas, lasa Tolkīna "Silmarillionu".
Patiesībā pie viņu darbības principiem nebiju īsti piedomājis.. Ja jau jātulko "garāks teksts", tad cik, Tavuprāt, būtu "garāks"? As in cik garam jābūt tekstam, lai varētu sagaidīt no tulkotāja kaut ko, kas neizraisa skaļus smieklus?
Atsauces saites