FMOFSP portāls

Izvēlne

Meklēšana

Aptauja

Kā tiec galā ar sesijas stresiem?
Stresa nav!
Eju vakcinēties
Prokrastinēju
Trenēju ķermeni, ne prātu
Netieku :(

Rezultāti

Foto

Jautājumi un atbildes

Kur es varu iegūt konspektīvu informāciju par visu, kas jāzina pirmā kursa studentam?

Lejupielādē manuāli, kur apkopota svarīgākā informācija pirmkursniekiem!


Kādas studiju programmas piedāvā LU FMOF bakalaura līmenī?"


Kādas studiju programmas piedāvā LU FMOF maģistrantūrā?


Biežāk uzdotie jautājumi


Kā pieteikties studijām LU FMOF un kādi dokumenti jāiesniedz?


Pieteikumu iesniegšana notiek katru gadu jūlijā pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātu saņemšanas.
Visērtāk ir pieteikties, lietojot elektronisko pieteikšanos.
Pieteikšanās iespējama, izmantojot e-pakalpojumu portālā: www.latvija.lv/studijas.

Šai jaunajai sistēmai un e-pakalpojumam ir vairākas priekšrocības:

  • vienota pieteikšanās maksa – € 30;
  • var norādīt līdz 20 studiju programmām, ko savirknējot vēlamajā prioritāšu secībā, konkursa rezultātā reflektants tiek uz augstāko prioritāti, kurai kvalificējies;
  • līdz noteiktam datumam ir iespēja mainīt izvēlēto studiju programmu prioritāšu secību;
  • iespējams sekot līdzi provizoriskajiem konkursa rezultātiem portālā www.latvija.lv līdz gala rezultātu saņemšanai;
  • konkursa rezultāti tiks izziņoti e-pastā un īsziņās.

Pieteikties studijām var arī:
1. Personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība;
2. Pilnvarota persona, uzrādot pilnvaru, piesakāmās personas personību apliecinošo dokumentu kopijas un dokumentus, kas apliecina piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību.

Piesakoties pamatstudijām, reflektantam:
1. Jāiesniedz pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas, norādot tajā ne vairāk kā četras studiju programmas prioritārā secībā. Katrs reflektants drīkst iesniegt tikai vienu pieteikuma veidlapu. Kopā ar pieteikuma veidlapu ir jāiesniedz viena fotogrāfija 3x4 cm;
2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
3. Jāuzrāda dokumenti un to pielikumi (ja tādi ir) vai arī šo dokumentu notariāli apstiprinātas kopijas, kas apliecina iegūto vidējo izglītību;
4. Jāuzrāda attiecīgās studiju programmas uzsākšanai nepieciešamo centralizēto eksāmenu sertifikāti;
5. Jāuzrāda dokumenti, kuri pamato reflektanta tiesības uz atvieglojumiem (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi, karaklausības apliecība u. tml.);
6. Jāsamaksā noteiktā reģistrācijas maksa par iesniegto pieteikuma veidlapu. No reģistrācijas maksas atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi.

Vai ir kādas iespējas iegūt priekšrocību citu reflektantu vidū?

Jā, ja Matemātikas nodaļas reflektanti ir Latvijas Republikas valsts vai atklāto, vai arī starptautisko matemātikas vai informātikas olimpiāžu 1.-3.vietu ieguvēji izlaiduma klašu grupā. Fizikas nodaļas reflektanti ir Latvijas Republikas valsts vai atklāto, vai arī starptautisko fizikas vai astronomijas olimpiāžu 1.-3. vietas ieguvēji izlaiduma klašu grupā. Un Optometrijas nodaļas reflektanti Latvijas Republikas valsts vai atklāto, vai arī starptautisko fizikas, ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas olimpiāžu 1.-3.vietas ieguvēji izlaiduma klašu grupā.


Kas ir rotācija un kā tā izpaužas?

Rotācija ir ikgadējs konkurss uz valsts budžeta dotētajām studiju vietām. Tā ir iespēja tiem, kas studē par maksu, iekļūt budžeta grupā. Rotācijā piedalās pilna laika budžeta un maksas studenti, kas ir nokārtojuši visas akadēmiskās saistības un studē studiju programmās, kurās ir valsts budžeta dotētās studiju vietas. Studenti, kas nav nokārtojuši akadēmiskās saistības, konkursā nepiedalās un kļūst par maksas studentiem.
Rotācija notiek reizi gadā vienas studiju programmas un viena studiju gada (kursa) ietvaros.

Rotācijas rezultātus nosaka vidējā svērtā atzīme obligātās un obligātās izvēles daļas studiju kursos, kas apgūti iepriekšējā studiju gada rudens un pavasara semestrī.


Ar ko atšķiras akadēmiskā studiju programma no profesionālās?

Profesionālajā programmā papildus augstākās izglītības diplomam un/vai bakalaura vai maģistra grādam piešķir vēl arī profesionālo kvalifikāciju, piemēram, programmētājs, datortīklu administrators, vidusskolas informātikas skolotājs. Ir profesijas, kurās bez piešķirtas kvalifikācijas nemaz nedrīkst strādāt. Profesionālajā programmā ir obligāta 4-6 mēnešu prakse ārpus Universitātes, taču ir arī akadēmiskas programmas (medicīnā, arī datorzinātnē), kurās prakse ir obligāta.

Profesionālajā programmā var piešķirt un var nepiešķirt bakalaura vai maģistra grādu. Tas atkarīgs no konkrētās studiju programmas. Jebkurā gadījumā tiek izsniegts diploms, kas apliecina augstāko izglītību. Akadēmiskajā programmā parasti piešķir bakalaura vai maģistra grādu, tomēr ārstu akadēmiskajās programmās tā nav.

Tiek uzskatīts, kaut ne visos gadījumos tas atbilst īstenībai, ka profesionālās programmas ir vairāk orientētas uz praktiskajām iemaņām un to konkrēto piemērošanu konkrētā tautsaimniecības nozarē, bet akadēmiskās programmas ir vairāk orientētas uz akadēmisku bāzes un padziļinātu akadēmisko zināšanu sniegšanu, pētniecisko iemaņu attīstīšanu. Tas nenozīmē, ka akadēmiskās programmās netiek sniegtas arī praktiskas zināšanas un profesionālās programmās - akadēmiskas zināšanas.


Ar ko atšķiras pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas?

Pilna laika klātienes studijas vairāk ir piemērotas, ja tu tikko esi beidzis skolu un vēl nestrādā, jo nodarbības notiek darba dienās no 8:30 - 18:00 atkarībā no lekciju grafika. Nepilna laika studijas ir piemērotas, ja tu strādā. Nepilna laika neklātienē uz lekcijām jāierodas retāk - pāris reizes mēnešos vai pat pāris dienas semestrī. Parasti nepilna laika studijās salīdzinājumā ar pilna laika studijām mazāks ir kontaktnodarbību apjoms un lielāks patstāvīgā darba apjoms.


Ja es pašlaik jau studēju, bet vēlos mainīt studiju programmu?

Ja izvēlētā studiju programma atšķiras no tās, kurā Tu studē pašlaik, vari pieteikties uz studijām citā programmā parastajā kārtībā., bet iepriekš Tev viss kārtīgi jāpārdomā un tad jāiesniedz iesniegums par eksmatrikulēšanos no programmas, kurā mācies, jo citādāk pēc tam vari arī nepaspēt „tikt vaļā” no tās un tādā gadījumā jaunajā vietā netiksi.

Studiju programmas maiņa ir tikai par maksu vismaz uz vienu gadu (līdz rotācijai).

Ja izvēlētā studiju programma ir līdzīga, kurā Tu jau studē, vari mainīt studiju programmu un turpināt studijas. Tas būs iespējams, ja izvēlētajā programmā ir brīvas studiju vietas un ja Tu LU vai citā augstskolā esi apguvis studiju programmu vismaz 40 kredītpunktu apjomā. Lai noskaidrotu par brīvajām studiju vietām, vērsties pie fakultātes dekāna, kas varēs atbildēt uz šo jautājumu, bet par jau apgūtās programmas atbilstību spriedīs attiecīgās programmas direktors. Ja šķēršļu studiju programmas maiņai nav , pieteikties studiju turpināšanai vari līdz reģistrācijas nedēļas beigām.


Kas ir optometrists, cik ilgi jāmācās, lai tiktu pie šīs profesijas un kādas ir darba iespējas? Vai optometristi šobrīd ir pieprasīti?

Jāsaprot atšķirība starp jēdzieniem acu ārsts un optometrists:
1) ārsts diagnosticē un nosaka slimības veidu, izraksta medikamentus utt.;

2) optometrists koriģē redzi, to pārbaudot ar speciāliem mērinstrumentiem, izraksta brilles, kontaktlēcas, ir tiesīgs ieteikt doties pie acu ārsta, ja pamana, ka ir dziļākas problēmas ar acīm (optometrists nevar izrakstīt zāles un noteikt diagnozi).

Lai iegūtu optometrijas bakalaura grādu, ir jāstudē 3 gadi, pēc tiem jāstudē vēl 2 gadi, lai iegūtu profesionālo izglītību un varētu strādāt. Taču reālajā dzīvē ir tā, ka strādāt var sākt jau trešajā, ceturtajā kursā.

Ar darbu nav problēmas, visi, kuri vēlas, atrod darbu nozarē. Ja ir vēlēšanās, var doties strādāt arī uz ārzemēm, jo pēc optometristiem ir liels pieprasījums Lielbritānijā, Itālijā, kā arī citās ES valstīs.


Vai ir nepieciešama ārsta izziņa, lai reģistrētos studijām?

Nē, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes studiju programmās ārsta izziņa nav nepieciešama.


Kā notiek reģistrēšanās studiju kursiem (to izvēle)?

1. semestrī reģistrācija notiek automātiski, kad tiek parakstīts līgums, taču, uzsākot katru nākamo semestri, ir jāreģistrējas. Ja nav parādu, tad reģistrēties nākamajam semestrim var LU informatīvajā sistēmā (LUIS), taču, ja ir parādi, tad jāgriežas pie studiju lietvedes.


Kas var pieteikties uz stipendijām un kā to izdarīt?

Stipendijai var pieteikties tikai studenti, kuri studē par valsts budžeta līdzekļiem. Pieteikšanās notiek reģistrācijas nedēļā un pirmajā studiju nedēļā. Stipendiju pretendenti piedalās konkursā.
Konkurss tiek veikts, balstoties uz iepriekšējā semestra sekmēm, kas tiek izteiktas vidējās svērtās atzīmes veidā. Vidējās svērtās atzīmes aprēķinā ņem vērā studiju programmas A un B daļā iegūtos vērtējumus, kā arī to, cik kredītpunktu ir attiecīgajam priekšmetam. Piemēram, ja priekšmets "K" ir 4 kredītpunktu vērts un students tajā ir ieguvis 9 balles un priekšmets "L" ir 2 kredītpunktu vērts un students tajā ir ieguvis 6 balles, tad vidējā svērtā atzīme studentam būtu (4*9) + (2*6) = 48, tas jādala ar kopējo kredītpunktu skaitu, tātad 4 + 2 = 6 kredītpunktiem: 48 : 6 = 8 balles.
Pirmajā semestrī konkursā tiek ņemtas vērā atzīmes, iegūtas no iestājpārbaudījumu rezultātiem - pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas. Piemēram, matemātikas bakalaura studiju programmai: CE latviešu valodā un literatūrā (rakstīšana (2,5 x (punktu skaits no 100) = 250)) + CE matemātikā (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x (punktu skaits no 100) = 375) + situāciju analīze (3,75 x (punktu skaits no 100) = 375)); šo summu dala ar 100 un iegūst vērtējumu, ar kuru students piedalās konkursā uz stipendiju.

Otrs stipendiju veids ir vienreizējās stipendijas, uz kurām pieteikumu var iesniegt studējošie:

  • kas ir invalīdi, bāreņi un bez vecāku gādības palikušie, kā arī tiem, kuru ģimenei, ar ko viņi atrodas nedalītā saimniecībā, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
  • kuri ir no ģimenes, kas audzina trīs un vairāk bērnu;
  • kuru ģimenē ir bērni.

Studējošie, kuri ir tiesīgi saņemt stipendiju no stipendiju fonda stipendijas izmaksām grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā (turpmāk - Pretendenti), iesniedz pieteikumu stipendijas saņemšanai fakultātes atbildīgajai amatpersonai, pievienojot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtu darbnespējas lapu. Ja Pretendenta iesniegtie dokumenti atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, Pretendentam stipendiju fonda ietvaros tiek piešķirta stipendija divu minimālo stipendiju apmērā

Bez valsts dotētajām stipendijām iespējams pieteikties arī uz mecenātu stipendijām. Informācija par mecenātu stipendijām atrodama lu.lvJa ir vēl kādas neskaidrības, tad jautājiet info@fizmati.lv

Jaunākā un precīzākā informācija par studijām LU ir atrodama www.gribustudet.lv.


Avots: www.lu.lv

Pēdējās izmaiņas: 19.02.2019 13:39

« Decembris, 2023 »

POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Forums

Komentāri

Fizmatu blogi

VR Pasākumiem – virtuālās real..
Lai nebūtu pārpratumu, uzreiz saku, ka šis ierakst.. (09.06)
Spēks un Jauda 2017 un ūdrs. F..
Superjaukās piedzīvojumu sacensības jau 6. reizi. .. (09.04)
Par 30 dienu rakstīšanu un nos..
Es vēl esmu dzīvs! Tas, ka no manis kādu laiku ir .. (30.03)
#6 – Domājot par krūšgaliem (A..
Cienījamās Dāmas! Ceru, ka jums ar šo jautājumu vi.. (26.03)
Amatiera padomi garo distanču ..
Ja tu spēj pusi dienas pavasara talkā vākt gružus .. (25.03)

Iz arhīva