FMOFSP portāls

Izvēlne

Meklēšana

Aptauja

Kā tiec galā ar sesijas stresiem?
Stresa nav!
Eju vakcinēties
Prokrastinēju
Trenēju ķermeni, ne prātu
Netieku :(

Rezultāti

Foto

2010. gada 26. novembrī 16:03 

Izstāde „LU Fizikas un matemātikas fakultātes ievērojamie matemātiķi - Arvīds Lūsis un Ernests Fogels” (0)

Otrdien, 30. novembrī, plkst. 15.00 LU Bibliotēkas Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkā (Zeļļu ielā 8., 5. stāvā) notiks izstādes „LU Fizikas un matemātikas fakultātes ievērojamie matemātiķi - Arvīds Lūsis un Ernests Fogels” atklāšana.

LU Bibliotēkas Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkā no 30. novembra līdz 30. decembrim skatāma izstāde, kas veltīta ievērojamiem latviešu matemātiķiem - jubilejās. Izstāde tapusi sadarbībā ar LU Fizikas un matemātikas fakultātes mācībspēkiem, LU Studentu pašpārvaldes un LU Muzeja darbiniekiem un tajā varēs iepazīties ar LU Bibliotēkas, LU Fizikas un matemātikas fakultātes un  LU muzeja krājumā esošajiem iespieddarbiem, fotogrāfijām un matemātiskajām rotaļlietām.

Šī ir pirmā izstāde ciklā par LU Fizikas un matemātikas fakultātes izciliem zinātniekiem. Šoreiz tā ir veltīta LU Fizikas un matemātikas fakultātes ievērojamiem matemātiķiem - jubilāriem, kuri ir devuši ievērojamu ieguldījumu matemātikas nozares attīstībā Latvijā, un viņu darbi un pētījumi ir publicēti starptautiski atzītos izdevumos.

Arvīds Lūsis sarakstījis apmēram 50 zinātniskos rakstus un ir vairāku grāmatu autors. Izstādē būs aplūkojamas ievērojamā matemātiķa sarakstītās un izdotās grāmatas, kuras pieejamas LU Bibliotēkā, kā arī 1937. gadā aizstāvētā disertācija „Permutablo funkciju teorijas pamatproblēma” matemātikas zinātņu doktora grāda iegūšanai. Tāpat interesentiem būs iespējams skatīt 1924. gadā Jelgavā rokrakstā sarakstīto Arvīda Lūša darbu „Fredholma funkcionālvienādojums”.

Ernests Fogels ir aptuveni 55 publikāciju autors. Izstādē būs aplūkojama viņa kandidāta disertācija „Par aritmētisko funkciju vidējām vērtībām”. Interesenti izstādē varēs apskatīt un iepazīties ar E. Fogeļa izveidotajām topoloģiskajām matemātiskajām rotaļlietām, kā arī ar Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolnieces Annas Jansones zinātniski pētniecisko darbu „Topoloģisko matemātisko rotaļlietu analīze” (2007.g.), kurā uzskatāmi parādīti rotaļu risināšanas paņēmieni.

Visi interesenti laipni aicināti!

Izmantotie avoti

   1. Heniņa, Ingrīda. Matemātikas profesora Arvīda Lūša (1900-1969) pedagoģiskā un zinātniskā darbība // Zinātņu vēsture un muzejniecība = The history of sciences and museology / Latvijas Universitāte ; zin. red. Māris Baltiņš. - Rīga :  Latvijas Universitāte, 2001. – (Latvijas Universitātes raksti ; 639), 222.-227.lpp.
   2. Riekstiņš, E. „Matemātiķim Ernestam Fogelam – 80” // Zvaigžņotā Debess. -Rudens (1990), 42.- 43.lpp. ISSN 0135-129X

Izstādē apskatāmie avoti un publikācijas

   1. Andžāns, Agnis,  Detlovs, Vilnis.  Matemātikas minienciklopēdija / Agnis Andžāns, Vilnis Detlovs. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2007. - 79, [1] lpp. ISBN 9789984263088.
   2. Briedis, Zigurds.  Izcilie matemātiķi / Zigurds Briedis. - Rīga : Zvaigzne, 1990. - 234, [3] lpp. : il. ISBN 5405000841.
   3.  Cibulis, Andrejs.  A review on research work of pupils of Latvia (2006 - 2007) / Andrejs Cibulis. -    Atsauces: 60.lpp. //  8. starptautiskā konference "Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas" : rakstu krājums : 2007. gada. 10.-11. maijs, Rīga = 8th International Conference "Teaching mathematics: restrospective and perspectives" : proceedings : May 10-11, 2007, Riga. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. - 55.-60.lpp. : att.
   4. Dambītis,  Jānis. „Ievērojamam latviešu matemātiķim Ernestam Fogelam – 100” // Zvaigžņotā Debess. - Rudens (2010), 20.-25.lpp.ISSN 0135-129X
   5. Fogels, Ernests.  Dažas ievērojamas skaitļu teorijas problēmas / Ernests Fogels //  Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr. 1 (1938), 36.-48.lpp.
   6. Fogels, Ernests.  On Average Values of Arithmetical Functions / E. Fogels. //  Latvijas Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. - 3.sēj., Nr.10 (1940), [285].-313.lpp.
   7. Fogels, Ernests.  Par profesora E. Lejnieka zinātnisko darbu / Ernests Fogels. //  Zvaigžņotā Debess. - Nr.24 (Vasara,1964), 41.-45.lpp.
   8. Fogels, Ernests.  Pētījumi par asimptotiski vienmērīgi sadalītu skaitļu virknēm : disertācija, iesniegta 6. maijā 1943.g. Ūniversitātei Rīgā matēmatisko zinātņu doktora grāda iegūšanai / Ernests Fogels. -    [Rīga, 1943]. - [2], 50 lp.
   9. Fogels, Ernests.  Some impossible diophantine equations in the form of x4+Ay4=z2 / Ernests Fogels -    Kopsav. latviešu val.: Daži neiespējami diofantiski vienādojumi ar formu x4+Ay4=z2, [74.]lpp. //  Latvijas Universitātes Raksti. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes sērija. - 3.sēj., Nr.2. (1938), [67.-74.]lpp.
  10. Fogels, Ernests.  Srinivasa Ramanudžans / Ernests Fogels. -    Bibliogr.: 11 nos. //  Zvaigžņotā Debess. - Nr.49 (Rudens, 1970), 34.-39.lpp.
  11. Fogels, Ernests.  Trijstūru ģeometrija / E. Fogels, E. Lejnieks. - Rīga : LU, 2002. - 59 lpp. : il. -    Bibliogr.: 59.lpp.
  12. Fogels, Ernests.  Über die Möglichkeit einiger diophantischer Gleichungen 3. und 4. Grandes in quadratischen Körpern / Ernests Fogels //  Commentarii Mathematici Helvetici. - Vol. 10, N 3 (1938), p.263-269.
  13. Heniņa, Ingrīda. [LU] Matemātikas profesora Arvīda Lūša (1900-1969) pedagoģiskā un zinātniskā darbība // Zinātņu vēsture un muzejniecība = The history of sciences and museology / Latvijas Universitāte ; zin. red. Māris Baltiņš. - Rīga :  Latvijas Universitāte, 2001. – (Latvijas Universitātes raksti ; 639), 222.-228. lpp., ISSN 1407-2157
  14. Jansone, Anna. Topoloģisko matemātisko rotaļlietu analīze: zinātniski pētnieciskais darbs / Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11.f klases skolniece Anna Jansone ; darba vad. LU asoc.prof. Andrejs Cibulis. - Rīga, 2007. 57 lp.
  15. Lejnieks, Edgars.  Augstākā algebra : lekcijas, lasītas Latvijas Universitātes Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē / Edgars Lejnieks ; sakārtojis Ernests Fogelis ; rediģējis Arvēds Lūsis. -    Rīga : Matemātisko zinātņu darbinieku b-ba , 1936. - 158, [2] lpp. : il.
  16. Lejnieks, Edgars.  Skaitļu teorija : lekcijas, lasītas Latvijas Universitātes Matemātikas un dabas zinātņu fakultātē / Edgars Lejnieks ; sakārtojis Ernests Fogelis ; rediģējis Arveds Lūsis. -    Rīga : Matemātisko zinātņu darbinieku b-ba, 1936. - 289, [7] lpp. : zīm.
  17. Lūsis, Arvīds.  Diferenciālvienādojumi un variāciju rēķini / A. Lūsis ; Latvijas Universitātes Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes kurss. - Rīga : L.U. Matemātikas zinātņu studentu biedrība, 1937-1938. - 2 sēj.
  18.  Lūsis, Arvīds.  Fedholma vienādojums / A. Lūsis. -    Kopsav. franču val.: Sur l'equation de Fedholm, 565.-567.lpp. //  Latvijas Universitātes Raksti. - Rīga, 1928. - 18.sēj., [549.]-567.lpp.
  19. Lūsis, Arvīds.  Kompleksā mainīgā funkciju teorija : lekciju konspekts matemātikas specialitātes studentiem / A. Lūsis ; Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. Matemātiskās analīzes katedra. - Rīga, 1966-1977. - 4 d.
  20. Lūsis, Arvīds.  Parasto diferenciālvienādojumu tuvinātās atrisināšanas metodes : lekciju konspekts / A. Lūsis ; Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1962. - 130 lpp.
  21. Lūsis, Arvīds.  Permutablo funkciju teōrijas pamatproblēma = Sur le probleme fondamental de la théorie des fonctions permutables : disertācija, matēmatikas zinātņu doktora grada iegūšanai iesniegta Latvijas Universitātes Matēmatikas un dabas zinātņu fakultātei / Arvids Lūsis. - Rīga, 1937. - IV, 100 lpp.
  22. Riekstiņš, E. „Matemātiķim Ernestam Fogelam – 80” // Zvaigžņotā Debess. – Rudens (1990), 42.-43.lpp.ISSN 0135-129X
  23. Taimiņa, Daina.  Matemātikas vēsture : mācību līdzeklis Latvijas augstskolu matemātikas specialitāšu studentiem / D. Taimiņa. - Rīga : Zvaigzne, 1990. - 198, [2] lpp. : il. ISBN 5405001082.
  24. Арвид Янович Лусис.Список работ А.Я. Лусиса : с.3 -10 // Латвийский математический ежегодник / Латвийский университет им. П.Стучки ; Латвийская Академия Наук Латвийской ССР. – Рига : Зинатне, 1969. – Т. 5, с. 3 – 10.
  25. Лусис, Арвид.  Н. А. Бразма [1913-1966] / А.Я. Лусис, Э.Я. Риекстыньш. -    Список научных работ Н.А. Бразмы: с.5-6. //
      Латвийский математический ежегодник / Латвийский университет им. П. Стучки; Латвийская Академия Hаук Латвийской ССР. - Рига : Зинатне, 1968. - Т.3, с.3-6.
  26.  Лусис, Арвид.  Приближенное решение линейных интегральных уравнений Вольтера методом верхних и нижних функций / А.Я. Лусис. - Библиогр.: с.60. //  Zinātniskie raksti. Fizikas-matemātikas zinātnes = Ученые записки. Физико-математические науки / Latvijas Valsts universitāte. - Т. 6, вып.1 (1952), с. 51-60.
  27. Лусис, Арвид.   Работы Латвийских математиков за тридцать лет / А. Я. Лусис // Математика в СССР за тридцать лет : 1917-1947. - Москва ; Ленинград : ОГНИЗ, 1948. - С.1023-1030.
  28. Лусис, Арвид.  Развитие математики в Советской Латвии за последнее десятилетие / А.Я. Лусис. -    Библиогр.: с.15-20. -    Резюме на латышском яз. //  Zinātniskie raksti. Fizikas-matemātikas zinātnes = Ученые записки. Физико-математические науки / P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. - Т. 20, вып.3 (1958), с. 5-20.
  29. Фогелс, Э.  О простых числах в коротких арифметических прогрессиях // Доклады Академии наук СССР / Академия наук СССР. – Москва : Издательство Академии наук СССР. - Т. 133, N 5 (1960), с. 1038 – 1040.
  30. Фогелс, Э.  О простых числах в начале арифметической прогрессии  // Доклады Академии наук СССР / Академия наук СССР. – Москва : Издательство Академии наук СССР. - Т. 102, N 3 (1955), с. 455 – 456.
  31. Фогелс, Э.  О распределении  аналогов простых чисел // Доклады Академии наук СССР / Академия наук СССР. – Москва : Издательство Академии наук СССР. - Т. 146, N 2 (1962), с. 318 – 321.
  32. Фогелс, Э.  О распределении простых идеалов // Доклады Академии наук СССР / Академия наук СССР. – Москва : Издательство Академии наук СССР. - Т. 140, N 5 (1961), с. 1029 – 1032.
  33. Фогелс, Э. Список научных работ Э.К.Фогельса // Латвийский математический ежегодник / Латвийский университет им. П.Стучки ; Латвийская Академия Наук Латвийской ССР. – Рига : Зинатне, 1986. – Т. 30, с. 3 – 8.

Autors: LU Bibliotēka  Apskatīt komentārus »

Atslēgvārdi: FMF, izstāde, LU Bibliotēka
Ieteikt draugiemTweet this!

Balsis: 0, vidējais vērtējums: 0

Vārds: E-pasts vai web-lapa:

 

« Aprīlis, 2024 »

POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
67 

Fizmatu blogi

VR Pasākumiem – virtuālās real..
Lai nebūtu pārpratumu, uzreiz saku, ka šis ierakst.. (09.06)
Spēks un Jauda 2017 un ūdrs. F..
Superjaukās piedzīvojumu sacensības jau 6. reizi. .. (09.04)
Par 30 dienu rakstīšanu un nos..
Es vēl esmu dzīvs! Tas, ka no manis kādu laiku ir .. (30.03)
#6 – Domājot par krūšgaliem (A..
Cienījamās Dāmas! Ceru, ka jums ar šo jautājumu vi.. (26.03)
Amatiera padomi garo distanču ..
Ja tu spēj pusi dienas pavasara talkā vākt gružus .. (25.03)

Iz arhīva